Website:
http://www.xhu.edu.cn
http://oice.xhu.edu.cn/module/front/english.jsp

Contact:
E-mail: oice@mail.xhu.edu.cn
Tel: 0086-28-8772-0114 (O)
Fax: 0086-28-8772-5032

Address:
School of International Education
Xihua University  610039
999# Jin Zhou Rd. Jin niu District, Chengdu, Sichuan Province
P. R. China